TvOdnowa

Galeria

Czytania

Statystyki

Osób OnLine
3

Odwiedziło nas
1 018 299

1P 5, 5b-11

Data spotkania 05 stycznia 2010
Prowadzący: Basia

...młodzieńcy, bądźcie poddani starszym!

Napomnienia końcowe

    Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.

Iz 40, 9-11

Data spotkania 15 grudnia 2009
Prowadzący: Lenka
Zapowiedź ukazania się Boga

9  Wstąpże na wysoką górę,
    zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie!
    Podnieś mocno twój głos,
    zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem!
    Podnieś głos, nie bój się!
    Powiedz miastom judzkim:
    «Oto wasz Bóg!»
10 Oto Pan Bóg przychodzi z mocą
     i ramię Jego dzierży władzę.
     Oto Jego nagroda z Nim idzie
     i przed Nim Jego zapłata.
11  Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę,
     gromadzi [ją] swoim ramieniem,
     jagnięta nosi na swej piersi,
     owce karmiące prowadzi łagodnie.

Iz, 60, 1-4a

Data spotkania 08 grudnia 2009
Prowadzący: Marek

1  Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło
    i chwała Pańska rozbłyska nad tobą.
2  Bo oto ciemność okrywa ziemię
    i gęsty mrok spowija ludy,
    a ponad tobą jaśnieje Pan,
    i Jego chwała jawi się nad tobą.
3  I pójdą narody do twojego światła,
    królowie do blasku twojego wschodu.
4  Podnieś oczy wokoło i popatrz:
    Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie.

Łk 19, 1-10

Data spotkania 17 listopada 2009
Prowadzący: Ania

             Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A [był tam] pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło».

Ez 39, 26-29

Data spotkania 22 września 2009
Prowadzący: Marek

         I zapomną oni o swojej hańbie i o wszystkich swoich niewiernościach, których dopuścili się przeciwko Mnie, gdy bezpiecznie żyć będą w swoim kraju, a nikt ich nie będzie niepokoił, gdy spośród narodów sprowadzę ich i zgromadzę ich z rąk nieprzyjaciół, i okażę się w nich świętym przed oczami wielu narodów pogańskich. I poznają, że Ja, Pan, jestem ich Bogiem, gdy wyprowadziwszy ich na wygnanie pomiędzy pogan, zgromadzę ich znowu w ich kraju i nie pozostawię tam już żadnego z nich. I już nie będę na przyszłość ukrywał oblicza mojego przed nimi, kiedy Ducha mojego wyleję na Izraelitów» - wyrocznia Pana Boga.

Hbr, 10, 19-25

Data spotkania 08 września 2009
Prowadzący: Ania

           Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę. Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień.

Łk 1, 46-56

Data spotkania 26 maja 2009
Prowadzący: Dorota
Magnificat

46 Wtedy Maryja rzekła:
     «Wielbi dusza moja Pana,
47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
48 Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
     Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
49 gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
     Święte jest Jego imię -
50 a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
51 On przejawia moc ramienia swego,
     rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
52 Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
53 Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
54 Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
     pomny na miłosierdzie swoje -
55 jak przyobiecał naszym ojcom -
     na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».
56 Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

J 20, 19-21

Data spotkania 12 maja 2009
Prowadzący: Marek
            Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!»  A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. 21 A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam».

Ef 5, 8-10

Data spotkania 28 kwietnia 2009
Prowadzący: Basia

        Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu.

J 20, 11-18

Data spotkania 14 kwietnia 2009
Prowadzący: Ania

         Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy [tak] płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa - jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg.I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?» Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono». Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?» Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę». 16 Jezus rzekł do niej: «Mario!» A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: Nauczycielu!  Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: "Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego"». Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: «Widziałam Pana i to mi powiedział».

Iz 43, 1-5a

Data spotkania 24 marca 2009
Prowadzący: Lenka

1  Ale teraz tak mówi Pan,
    Stworzyciel twój, Jakubie,
    i Twórca twój, o Izraelu:
    «Nie lękaj się, bo cię wykupiłem,
    wezwałem cię po imieniu; tyś moim!
2 Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą,
    i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie.
    Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się,
    i nie strawi cię płomień.
3 Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg,
     Święty Izraela, twój Zbawca.
    Daję Egipt jako twój okup,
    Kusz i Sabę w zamian za ciebie.
4 Ponieważ drogi jesteś w moich oczach,
    nabrałeś wartości i Ja cię miłuję,
    przeto daję ludzi za ciebie
    i narody za życie twoje.
5 Nie lękaj się, bo jestem z tobą.

Oz 6, 1-6

Data spotkania 10 marca 2009
Prowadzący: Marek
1 "Chodźcie, powróćmy do Pana!
    On nas zranił i On też uleczy,
    On to nas pobił, On ranę zawiąże.
2 Po dwu dniach przywróci nam życie,
    a dnia trzeciego nas dźwignie
    i żyć będziemy w Jego obecności.
3 Dołóżmy starań, aby poznać Pana;
    Jego przyjście jest pewne jak świt poranka,
    jak wczesny deszcz przychodzi On do nas,
    i jak deszcz późny, co nasyca ziemię".
4 Cóż ci mogę uczynić, Efraimie,
    co pocznę z tobą Judo?
    Miłość wasza podobna do chmur na świtaniu
    albo do rosy, która prędko znika.
5 Dlatego ciosałem ich przez proroków,
    słowami ust mych zabijałem,
    a Prawo moje zabłysło jak światło.
6 Miłości pragnę, nie krwawej ofiary,
    poznania Boga bardziej niż całopaleń.

Syr 2, 1-11

Data spotkania 24 lutego 2009
Prowadzący: Basia

1 Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu,
    przygotuj swą duszę na doświadczenie!
2 Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy,
    a nie trać równowagi w czasie utrapienia!
3 Przylgnij do Niego, a nie odstępuj,
    abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim.
4 Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie,
    a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały!
5 Bo w ogniu doświadcza się złoto,
    a ludzi miłych Bogu - w piecu utrapienia.
6 Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą,
    prostuj swe drogi i Jemu zaufaj!
7 Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania,
    nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli.
8 Którzy boicie się Pana, zawierzcie Mu,
    a nie przepadnie wasza zapłata.
9 Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się dobra,
    wiecznego wesela i zmiłowania!
10 Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie:
    któż zaufał Panu, a został zawstydzony?
    Albo któż trwał w bojaźni Pańskiej i był opuszczony?
    Albo któż wzywał Go, a On nim wzgardził?
11 Dlatego że Pan jest litościwy i miłosierny,
    odpuszcza grzechy i zbawia w czasie utrapienia.

Ps 23

Data spotkania 03 lutego 2009
Prowadzący: Dorota
1 Psalm. Dawidowy.

    Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
2  Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
    Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
3  orzeźwia moją duszę.
    Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
     przez wzgląd na swoje imię.
4  Chociażbym chodził ciemną doliną,
    zła się nie ulęknę,
    bo Ty jesteś ze mną.
    Twój kij i Twoja laska
    są tym, co mnie pociesza.
5  Stół dla mnie zastawiasz
    wobec mych przeciwników;
    namaszczasz mi głowę olejkiem;
    mój kielich jest przeobfity.
6  Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
    przez wszystkie dni mego życia
    i zamieszkam w domu Pańskim
    po najdłuższe czasy.

2 Tm 2, 1-3

Data spotkania 27 stycznia 2009
Prowadzący: Ania
      Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych. Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa!

« poprzednia ... 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14 następna »