TvOdnowa

Galeria

Czytania

Statystyki

Osób OnLine
6

Odwiedziło nas
1 116 670

Mt 5, 13-16

Data spotkania 08 czerwca 2010
Prowadzący: Basia

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.

katecheza: Ania (obowiązki stanu)

Łk 5, 4-11

Data spotkania 25 maja 2010
Prowadzący: Marek
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!». A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Katecheza: ks. Robert ( o gestach i postawach liturgicznych)

Ps 98, 1-3

Data spotkania 11 maja 2010
Prowadzący: Dorota

1  Śpiewajcie Panu pieśń nową
    albowiem cuda uczynił.
    Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica
    i święte ramię Jego.
2  Pan okazał swoje zbawienie:
    na oczach narodów
    objawił swą sprawiedliwość.
3  Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
    wobec domu Izraela.
    Ujrzały wszystkie krańce ziemi
    zbawienie Boga naszego.    

Mdr 7, 15-21

Data spotkania 13 kwietnia 2010
Prowadzący: Marek
Prośba o natchnienie

15 Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli
     i myślenie godne tego, co mi dano!
     On jest bowiem i przewodnikiem Mądrości,
     i tym, który mędrcom nadaje kierunek.
16  W ręku Jego i my, i nasze słowa,
     roztropność wszelka i umiejętność działania.
17  On mi dał bezbłędną znajomość rzeczy:
     poznać budowę świata i siły żywiołów,
18  początek i kres, i środek czasów,
     odmiany przesileń i następstwa pór,
19  obroty roczne i układy gwiazd,
20  naturę zwierząt i popędy bestii,
     moce duchów i myślenie ludzkie,
     różnorodność roślin i siły korzeni.
21 Poznałem i co zakryte, i co jest jawne,
     pouczyła mnie bowiem Mądrość - sprawczyni wszystkiego!

Ps 118, 1-7

Data spotkania 06 kwietnia 2010
Prowadzący: Ania

1  Alleluja.
    Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
    bo łaska Jego trwa na wieki.
2  Niech mówi dom Izraela:
    «Łaska Jego na wieki».
3  Niech mówi dom Aarona:
    «Łaska Jego na wieki».
4  Niech mówią bojący się Pana:
    «Łaska Jego na wieki».

5 Zawołałem z ucisku do Pana,
    Pan mnie wysłuchał i wywiódł na wolność.
6  Pan jest ze mną, nie lękam się:
    cóż mi może zrobić człowiek?
7  Pan ze mną, mój wspomożyciel,
    ja zaś będę mógł patrzeć z góry na mych wrogów.

Ps 46, 2-4

Data spotkania 30 marca 2010
Prowadzący: Basia

2  Bóg jest dla nas ucieczką i mocą:
    łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach.
3  Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia
    i góry zapadały w otchłań morza.
4  Niech wody jego burzą się i kipią,
    niech góry się chwieją pod jego naporem:
    Pan Zastępów jest z nami,
    Bóg Jakuba jest dla nas obroną.

Ps 16

Data spotkania 16 marca 2010
Prowadzący: Marek
1 Miktam. Dawidowy.

    Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie,
2  mówię Panu: «Tyś jest Panem moim;
    nie ma dla mnie dobra poza Tobą».
3  Ku świętym, którzy są na Jego ziemi,
    wzbudził On we mnie miłość przedziwną!
4  Ci, którzy idą za obcymi [bogami],
    pomnażają swoje boleści.
    Nie wylewam krwi w ofiarach dla nich,
    imion ich nie wymawiam swoimi wargami.
5  Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego:
    To właśnie Ty mój los zabezpieczasz.

6  Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały
    i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo.
7  Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
    bo nawet nocami upomina mnie serce.
8  Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy,
    nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy.

9  Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje,
    a ciało moje będzie spoczywać z ufnością,
10 bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu
    i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.
11 Ukażesz mi ścieżkę życia,
    pełnię radości u Ciebie,
    rozkosze na wieki po Twojej prawicy.

J 14, 1-3

Data spotkania 08 marca 2010
Prowadzący: Ania
        Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.

Ps 34, 2-16

Data spotkania 22 lutego 2010
Prowadzący: Lenka

2  Chcę błogosławić Pana w każdym czasie,
    na ustach moich zawsze Jego chwała.

3  Dusza moja będzie się chlubiła w Panu,
    niech słyszą pokorni i niech się weselą!

4  Uwielbiajcie ze mną Pana,
    imię Jego wspólnie wywyższajmy!

5  Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał
    i uwolnił od wszelkiej trwogi.

6  Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością,
    a oblicza wasze nie zaznają wstydu.

7  Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał,
    i wybawił ze wszystkich ucisków.

8 Anioł Pana zakłada obóz warowny
    wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie.

9  Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan,
    szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka.

10 Bójcie się Pana, święci Jego,
    gdyż bogobojni nie doświadczają biedy.

11 Możni zubożeli i zaznali głodu;
    a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie.

12 Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie;
    nauczę was bojaźni Pańskiej.

13 Jakim ma być człowiek, co miłuje życie
    i pragnie dni, by zażywać szczęścia?

14 Powściągnij swój język od złego,
    a twoje wargi od słów podstępnych!

15 Odstąp od złego, czyń dobro;
    szukaj pokoju, idź za nim!

16 Oczy Pana [zwrócone są] ku sprawiedliwym,
    a Jego uszy na ich wołanie.

?

Data spotkania 09 lutego 2010
Prowadzący: Marek
? (Brakuje Słowa na stronie. Czy ktoś ma namiary?)

Dz 13, 1-3

Data spotkania 26 stycznia 2010
Prowadzący: Dorota
      W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł. Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: «Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem». Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk, wyprawili ich

Mt 14, 13-21

Data spotkania 18 stycznia 2010
Prowadzący: Dorota
      Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.
      A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności!» Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!» Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb». On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj!» Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

1P 5, 5b-11

Data spotkania 05 stycznia 2010
Prowadzący: Basia

...młodzieńcy, bądźcie poddani starszym!

Napomnienia końcowe

    Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.

Iz 40, 9-11

Data spotkania 15 grudnia 2009
Prowadzący: Lenka
Zapowiedź ukazania się Boga

9  Wstąpże na wysoką górę,
    zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie!
    Podnieś mocno twój głos,
    zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem!
    Podnieś głos, nie bój się!
    Powiedz miastom judzkim:
    «Oto wasz Bóg!»
10 Oto Pan Bóg przychodzi z mocą
     i ramię Jego dzierży władzę.
     Oto Jego nagroda z Nim idzie
     i przed Nim Jego zapłata.
11  Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę,
     gromadzi [ją] swoim ramieniem,
     jagnięta nosi na swej piersi,
     owce karmiące prowadzi łagodnie.

Iz, 60, 1-4a

Data spotkania 08 grudnia 2009
Prowadzący: Marek

1  Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło
    i chwała Pańska rozbłyska nad tobą.
2  Bo oto ciemność okrywa ziemię
    i gęsty mrok spowija ludy,
    a ponad tobą jaśnieje Pan,
    i Jego chwała jawi się nad tobą.
3  I pójdą narody do twojego światła,
    królowie do blasku twojego wschodu.
4  Podnieś oczy wokoło i popatrz:
    Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie.

« poprzednia ... 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14 ... następna »