TvOdnowa

Galeria

Czytania

Statystyki

Osób OnLine
3

Odwiedziło nas
1 018 299

1J 5, 14-15

Data spotkania 28 września 2010
Prowadzący: Dorota

14 Ufność, którą w Nim pokładamy,
      polega na przekonaniu,
      że wysłuchuje On
      wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą.
15 A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb,
      pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili.

katecheza o św. Janie - ks. Robert

Ps 113

Data spotkania 14 września 2010
Prowadzący: Ania
1 Alleluja.
   Chwalcie, słudzy Pańscy,
   chwalcie imię Pana:
2 Niech imię Pańskie będzie błogosławione
   odtąd i aż na wieki!
3 Od wschodu słońca aż po zachód jego
   niech imię Pańskie będzie pochwalone!
4 Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy,
   Jego chwała sięga ponad niebiosa.
5 Któż jak nasz Pan Bóg,
   co siedzibę ma w górze,
6 co w dół spogląda
   na niebo i na ziemię?
7 Podnosi nędzarza z prochu,
   a dźwiga z gnoju ubogiego,
8 by go posadzić wśród książąt,
   wśród książąt swojego ludu,
9 Ten, co niepłodnej każe mieszkać w domu
    jako pełnej radości matce synów.
    Alleluja.
  
konferencja o pełnieniu woli Bożej - diakon Adam

Ps 36, 6-10

Data spotkania 22 czerwca 2010
Prowadzący: Lenka

6 Łaskawość Twoja, Panie, dosięga nieba,
   a Twoja wierność samych obłoków.
7 Twoja sprawiedliwość - jak najwyższe góry;
   Twoje wyroki - jak Wielka Otchłań:
   niesiesz, Panie, ocalenie ludziom i zwierzętom.
8 Jak cenna jest Twoja łaska,
   synowie ludzcy przychodzą do Ciebie,
   chronią się w cieniu Twych skrzydeł:
9 sycą się tłuszczem Twojego domu,
   poisz ich potokiem Twoich rozkoszy.
10 Albowiem w Tobie jest źródło życia
   i w Twej światłości oglądamy światłość.

katecheza: ks. Robert (o dogmatach)

Mt 5, 13-16

Data spotkania 08 czerwca 2010
Prowadzący: Basia

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.

katecheza: Ania (obowiązki stanu)

Łk 5, 4-11

Data spotkania 25 maja 2010
Prowadzący: Marek
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!». A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Katecheza: ks. Robert ( o gestach i postawach liturgicznych)

Ps 98, 1-3

Data spotkania 11 maja 2010
Prowadzący: Dorota

1  Śpiewajcie Panu pieśń nową
    albowiem cuda uczynił.
    Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica
    i święte ramię Jego.
2  Pan okazał swoje zbawienie:
    na oczach narodów
    objawił swą sprawiedliwość.
3  Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
    wobec domu Izraela.
    Ujrzały wszystkie krańce ziemi
    zbawienie Boga naszego.    

Mdr 7, 15-21

Data spotkania 13 kwietnia 2010
Prowadzący: Marek
Prośba o natchnienie

15 Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli
     i myślenie godne tego, co mi dano!
     On jest bowiem i przewodnikiem Mądrości,
     i tym, który mędrcom nadaje kierunek.
16  W ręku Jego i my, i nasze słowa,
     roztropność wszelka i umiejętność działania.
17  On mi dał bezbłędną znajomość rzeczy:
     poznać budowę świata i siły żywiołów,
18  początek i kres, i środek czasów,
     odmiany przesileń i następstwa pór,
19  obroty roczne i układy gwiazd,
20  naturę zwierząt i popędy bestii,
     moce duchów i myślenie ludzkie,
     różnorodność roślin i siły korzeni.
21 Poznałem i co zakryte, i co jest jawne,
     pouczyła mnie bowiem Mądrość - sprawczyni wszystkiego!

Ps 118, 1-7

Data spotkania 06 kwietnia 2010
Prowadzący: Ania

1  Alleluja.
    Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
    bo łaska Jego trwa na wieki.
2  Niech mówi dom Izraela:
    «Łaska Jego na wieki».
3  Niech mówi dom Aarona:
    «Łaska Jego na wieki».
4  Niech mówią bojący się Pana:
    «Łaska Jego na wieki».

5 Zawołałem z ucisku do Pana,
    Pan mnie wysłuchał i wywiódł na wolność.
6  Pan jest ze mną, nie lękam się:
    cóż mi może zrobić człowiek?
7  Pan ze mną, mój wspomożyciel,
    ja zaś będę mógł patrzeć z góry na mych wrogów.

Ps 46, 2-4

Data spotkania 30 marca 2010
Prowadzący: Basia

2  Bóg jest dla nas ucieczką i mocą:
    łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach.
3  Przeto się nie boimy, choćby waliła się ziemia
    i góry zapadały w otchłań morza.
4  Niech wody jego burzą się i kipią,
    niech góry się chwieją pod jego naporem:
    Pan Zastępów jest z nami,
    Bóg Jakuba jest dla nas obroną.

Ps 16

Data spotkania 16 marca 2010
Prowadzący: Marek
1 Miktam. Dawidowy.

    Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie,
2  mówię Panu: «Tyś jest Panem moim;
    nie ma dla mnie dobra poza Tobą».
3  Ku świętym, którzy są na Jego ziemi,
    wzbudził On we mnie miłość przedziwną!
4  Ci, którzy idą za obcymi [bogami],
    pomnażają swoje boleści.
    Nie wylewam krwi w ofiarach dla nich,
    imion ich nie wymawiam swoimi wargami.
5  Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego:
    To właśnie Ty mój los zabezpieczasz.

6  Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały
    i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo.
7  Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
    bo nawet nocami upomina mnie serce.
8  Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy,
    nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy.

9  Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje,
    a ciało moje będzie spoczywać z ufnością,
10 bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu
    i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.
11 Ukażesz mi ścieżkę życia,
    pełnię radości u Ciebie,
    rozkosze na wieki po Twojej prawicy.

J 14, 1-3

Data spotkania 08 marca 2010
Prowadzący: Ania
        Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.

Ps 34, 2-16

Data spotkania 22 lutego 2010
Prowadzący: Lenka

2  Chcę błogosławić Pana w każdym czasie,
    na ustach moich zawsze Jego chwała.

3  Dusza moja będzie się chlubiła w Panu,
    niech słyszą pokorni i niech się weselą!

4  Uwielbiajcie ze mną Pana,
    imię Jego wspólnie wywyższajmy!

5  Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał
    i uwolnił od wszelkiej trwogi.

6  Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością,
    a oblicza wasze nie zaznają wstydu.

7  Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał,
    i wybawił ze wszystkich ucisków.

8 Anioł Pana zakłada obóz warowny
    wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie.

9  Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan,
    szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka.

10 Bójcie się Pana, święci Jego,
    gdyż bogobojni nie doświadczają biedy.

11 Możni zubożeli i zaznali głodu;
    a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie.

12 Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie;
    nauczę was bojaźni Pańskiej.

13 Jakim ma być człowiek, co miłuje życie
    i pragnie dni, by zażywać szczęścia?

14 Powściągnij swój język od złego,
    a twoje wargi od słów podstępnych!

15 Odstąp od złego, czyń dobro;
    szukaj pokoju, idź za nim!

16 Oczy Pana [zwrócone są] ku sprawiedliwym,
    a Jego uszy na ich wołanie.

?

Data spotkania 09 lutego 2010
Prowadzący: Marek
? (Brakuje Słowa na stronie. Czy ktoś ma namiary?)

Dz 13, 1-3

Data spotkania 26 stycznia 2010
Prowadzący: Dorota
      W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł. Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: «Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem». Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk, wyprawili ich

Mt 14, 13-21

Data spotkania 18 stycznia 2010
Prowadzący: Dorota
      Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.
      A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności!» Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść!» Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb». On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj!» Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

« poprzednia ... 4 5 6 7 8 [ 9 ] 10 11 12 13 ... następna »